Mantık Yaz Okulu 2024

Mantık Yaz Okulu‘nun yedincisi 12 – 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi‘nde yapılacaktır.

 Genel Bilgi
Mantık Yaz Okulu, mantık kavram ve yöntemlerini anlayabilmek için gerekli giriş dersinin ardından geleneksel mantık, çıkarım çeşitleri, dil-mantık ilişkisi ve mantık yanlışlıklarının öğretildiği derslerden oluşmaktadır. Mantık Yaz Okulu‘nda ayrıca temel mantık bilgisi ile anlaşılabilecek özel mantık konuları ele alınmaktadır.

Amaç
Felsefe, Matematik, Enformatik veya Bilgisayar Mühendisliği gibi mantığa dayalı konuları içeren alanlardan gelen ve/veya mantığa ilgi duyan lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilere temel mantık konularını sunmak.

Düzenleyen Kurumlar
Mantık Derneği
İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Asistan
Halise Avşar (İstanbul Üniversitesi)

Katılım ve Açıklamalar
Derslerin yapılacağı sınıf, İstanbul Topkapı Üniversitesi Altunizade Yerleşkesindedir. 
Öğle yemekleri aynı yerleşkedeki yemekhanede verilmektedir. 
Kontenjan 30 kişiyle sınırlıdır.
Kursiyerlerde herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.
Kurs sonunda, dersin en az %80’ne katılmış olanlara katılım belgesi verilecektir.
İlgili ücretler başvuru sırasında ilan edilecek İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin ilgili hesabına doğrudan ödenir. 
Mantık Derneği eğitim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Başvuru Formu
https://forms.gle/Ua3dEg8XyvQwPoUz9

Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2024

Başvuru sonuçları ve ders programları 1 Ağusos 2024 tarihinde https://mantik.org.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır.

 İletişimE-posta: [email protected]

XII. Mantık Çalıştayı kitabı yayımlandı.

Şafak Ural, İbrahim Halil Çetres ve Muhammet Nasih Ece tarafından yayıma hazırlanan XII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Mantık Derneği Yayınları tarafından e-kitap (ISBN: 978-605-80953-3-5) olarak yayımlandı.

PDF : Çalıştay Kitabı (2,8 MB)

Künye: XII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Şafak Ural, İbrahim Halil Çetres, Muhammet Nasih Ece, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Şubat 2024, ss. 254.

İçindekiler:

 • Önsöz, İbrahim Halil Çetres
 • İbn Sînâ’nın Burhân Teorisi’ne Analitik Bir Yaklaşım, Adil Koyuncu
 • Dursun Murat Çüçen’in Mantık Çalışmaları, A.Kadir Çüçen
 • Tamlık Teoreminden Mümkün Dünyalara: Kripke Semantiğine Bir Bakış, Büşra Turgut
 • Puslu Kümeler Mantığı, Ceylan Timoçin
 • Yeni Fregecilik: Frege Mantığı ile Stoa Mantığının İlişkisi, Hasan Remzi Eker
 • Dil-Dışı Öğeler Doğrudan Gönderimi Sağlayabilir mi? David Kaplan’ın Semantik Kuramı Üzerine Bir Eleştiri, İlknur Eliş
 • Kanıta Dayalı Tıbbın Felsefî ve Mantıksal Analizi, Mustafa Bozbuğa
 • Ratio’dan Angst’a ‘Ben’liğin Varoluşu, Necip Uyanık
 • Geleneksel Mantığın Kırılma Noktaları Temelinde Modern Mantık: Yargıların Formel Tahlilinden Formel Denetim Prosedürlerine, Neslihan Doğan
 • Biyobaskı, Doku ve Organ Yedekleri, Nilgün Bozbuğa
 • Hume’un Kişisel Özdeşlik ile İlgili Düşüncelerinin Eleştirisi, Nurten Öztanrıkulu Özel
 • Çağdaş Dil Felsefesinde Önermelerin Yapısı ve Ontolojik Sınıflandırılması, Oğuz Akçelik
 • Frege ve Saussure’de Anlam: İlişkisellik ve Sabitlik Boyutları, Sümeyye Yılmaz Emin
 • Ahlak, Mantık ve Bayes Teoremi, Şafak Ural

Dünya Mantık Günü Mesajı (Basın Bülteni)

Mantık Derneği olarak V. Dünya Mantık gününü kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Mantığın bir disiplin olarak kurulması Aristoteles’in çalışmalarına yani yaklaşık 2500 yıl geriye gitmektedir. Bu süreç içinde mantık, XIX.yüzyıla kadar, temel ilkelerini hep korumuştur. Fakat VI. yüzyılda İslam Dünyasında yapılan çalışmalar yeni bir evrenin de başlangıcını oluşturur. Bu dönemde gramerciler (nahivciler) ile mantıkçılar arasında ortaya çıkan tartışmaların konusu ve amacı, kutsal kitabı doğru anlayabilmektir. Böylece mantık bu dönemde anlamaya yönelik bir işlev kazanmış, yani yeni bir uygulama alanı bulmuştur: İslam Dünyasında mantık, bir organon (aklın bir aleti) olarak sadece kutsal kitabı anlamak için değil, teolojinin inşasında da Farabi, ibn Sina, ibn Rüşt gibi düşünürler tarafından kullanılmıştır.

Aristoteles dışında yeni bir mantık kurulması ve bir ‘organon’ olarak kullanılması arzusu, özellikle R. Bacon ve G. W. Leibniz örneğinde görüldüğü gibi, birçok düşünürün rüyasını süslemiştir. Horatius’un (Epistulae, 1.2.40-41): “dimidium facti qui coepit habet; sapere aude; incipe/başlanmış iş bitmiş iştir; bilge olmaya cesaretin olsun; başla!” sözü, Kant’ın elinde Aydınlanma Çağı’nı ifade eden “bilmeye (aklını kullanmaya) cesaret et!” özdeyişi halini almıştır. G. Frege ile özdeşleşen yeni mantık çalışmaları, Viyana Çevresi düşünürleri aracılığıyla felsefi bir boyut kazanmış, giderek evrilmiş ve günümüzde “bilgisayar çağı” adı altında yepyeni bir döneme adını vermiştir.

Düşünce tarihi içinde uygulamaya yönelik başarıların, hatta bugünün teknoloji medeniyetinin arkasında, doğrudan veya dolaylı olarak, matematik, geometri ve mantık gibi soyut düşünebilme becerisinin katkısını görmek mümkündür. Şüphesiz özellikle mantık, sadece doğru düşüncenin kurallarını veren bir disiplin değildir; bu özelliği sayesinde o aynı zamanda soyut düşünebilme becerisi de kazandırır. Soyut düşünebilmek ise farklı bakabilmenin ve eleştirel olabilmenin temel koşuludur.

Farklı düşünebilmenin ve eleştirel bakabilmenin çok iyi bilinen diğer bir özelliği, kişileri ve toplumları öfkelerden, kızgınlıklardan uzaklaştırabilmesi ve sorunun çözümüne odaklanmayı sağlayan bir alet olmasıdır. Hiç şüphe yok ki günümüzde bu alete -mantığa- her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz.

14 Ocak’ın 2019’da UNESCO tarafından Dünya Mantık Günü olarak kabul edilmesini sağlayan Jean-Yves Beziau‘ya sonsuz teşekkürler

Prof. Dr. Şafak URAL

Mantık Derneği Başkanı        

XI. Mantık Çalıştayı Kitabı Yayımlandı.

Yavuz Unat, Şafak Ural, Ömer Fatih Tekin ve İbrahim Halil Çetres tarafından yayıma hazırlanan XI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Kastamonu Üniversitesi Basımevi ve Mantık Derneği Yayınları işbirliği ile e-kitap (ISBN: 978-605-4697-33-5) olarak yayımlandı.

PDF (Yüksek Çözünürlük: 5 Mb): Çalıştay Kitabı
Künye: XI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Yavuz Unat, Şafak Ural, Ömer Fatih Tekin, İbrahim Halil Çetres, Kastamonu Üniversitesi Basımevi, Kastamonu, Aralık 2023, ss. 208.
İçindekiler:
Açılış Konuşması, Şafak Ural
Açılış Konuşması, Yavuz Unat
Hermann Grassmann’ın Uzam Teorisinin Kökenleri Üzerine, Dinçer Çevik
Canlılıktaki Mantık: Organik Süreçlerin Semiyotik Niteliği, Çağlar Karaca
Aritmetiğin Temeleri’nde İkinci Düzey Kavramlar, Eda Şen
Mantık Dersi Öğretiminde Resfebe: Uygulama Örnekleri, Ekrem Ziya Duman & Beyzanur Petek
Willard Van Orman Quine Bağlamında Dilbilimsel Bir Tetkik, Elçin Esin Kaygın
Frege’nin Dil Felsefesinde Etik İfadelerin Konumu ve Kuşatıcılık Sorunu, Elif Kızıl
Ortaöğretim Mantık Ders Kitabının Ölçme Sorularının Kazanım Düzeylerine Uygunluğu Açısından İncelenmesi, Eylül Uslu
Olanaksız Dünyalar, İbrahim Halil Çetres
Juan Caramuel Lobkowitz’in Bağıntısal Mantığı, Nazlı İnönü
Kalp Transplantasyonunun Mantıksal İlkeleri, Nilgün Bozbuğa
İbn Sînâ Mantığında De Re / De Dicto Üzerine, Samet Büyükada
Hume ve Wittgenstein’da Gerçeklik, Semih Akça
Nedensellik Bağlamında Humecu ve Humecu Olmayan Yaklaşımların Kıyaslanması, Sercan Palavan
Siber Felsefe Üzerine, Zekiye Kutlusoy
Mantık İlkeleri Bağlamında Newton’un Hareket Yasalarının Felsefi Temellerinin İncelenmesi, Ömer Fatih Tekin
Yapay Zekâda Dilsel Yaratıcılığın Olasılığı  Zekiye Göz
Türkçe Dilinin Mantığı ve Birkaç Türkçe Kelime Kökü Üzerine Denemeler, Mustafa Aslan

Mantık Yaz Okulu 2023 Başvuru Sonuçları

Mantık Yaz Okulu’na Kabul Edilen Öğrenciler (30 Öğrenci)

 • Ahmet Altan Hatipoğlu 
 • Aleyna Şener
 • Asya Sarı
 • Ayşe Yeşilmen
 • Betül Ertoş 
 • Burak Doğan
 • Büşra Türköz
 • Dursun Ertaş
 • Duygu Güney
 • Ebubekir Oğuz
 • Emine Özcan
 • Enes Furkan Demir
 • Eyüp Kağan Kallioğlu
 • Feyza Yalçınkaya
 • Göktuğ Gökdemir
 • Hacer Özbey
 • Leyla Dündar
 • Mediha Işık Koyuncu
 • Mehmet Arşimet
 • Melike Kısal
 • Muhammed Furkan Aktaş
 • Murat Kılıç
 • Nur İpek Deniz
 • Ömer Kavukçu
 • Rümeysa Ayluçtarhan
 • Seda Yalçın
 • Sercan Palavan 
 • Senanur Yeşilova 
 • Sümeyye Kurtuluş 
 • Ümran Sırtıkara 

Mantık Yaz Okulu 2023

Mantık Yaz Okulu‘nun altıncısı 17 – 26 Temmuz 2023 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsü’nde yapılacaktır.

Genel Bilgi

Mantık Yaz Okulu, mantık kavram ve yöntemlerini anlayabilmek için gerekli giriş dersinin ardından geleneksel mantık, çıkarım çeşitleri, dil-mantık ilişkisi ve mantık yanlışlıklarının öğretildiği derslerden oluşmaktadır. Mantık Yaz Okulu‘nda ayrıca temel mantık bilgisi ile anlaşılabilecek özel mantık konuları ele alınmaktadır.

Amaç

Felsefe, Matematik, Enformatik veya Bilgisayar Mühendisliği gibi mantığa dayalı konuları içeren alanlardan gelen ve/veya mantığa ilgi duyan lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilere temel mantık konularını sunmak.

Düzenleyen Kurumlar

 • Mantık Derneği
 • İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Derneği)
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Çetres (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Ders Verecek Akademisyenler

 • Şafak Ural (Mantık Derneği)
 • Zekiye Kutlusoy (İstanbul Maltepe Üniversitesi)
 • İskender Taşdelen (Anadolu Üniversitesi)
 • Nazlı İnönü (İstanbul Üniversitesi)
 • İbrahim Halil Çetres (Mardin Artuklu Üniversitesi)
 • Ebubekir Deniz (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
 • Oğuz Akçelik (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Yücel Yüksel (İstanbul Üniversitesi)
 • Mustafa Bozbuğa (Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Tınaz Titiz (Beyaz Nokta Derneği)

Asistanlar

 • Büşra Turgut
 • Fazilet Fatıma Al
 • Zeynep Aldan
 • Sercan Palavan

Ders Programı

TarihKonu BaşlığıÖğretim GörevlisiSaat
17 TemmuzDil, Düşünce ve Mantık Şafak Ural10.00-12.00
17 TemmuzTıpta Mantık ve UygulamalarıMustafa Bozbuğa13.30-16.30
18 TemmuzÇıkarım TürleriNazlı İnönü10.00-16.30
19 TemmuzModern MantıkYücel Yüksel10.00-16.30
20 TemmuzZaman Mantığıİbrahim Çetres10.00-16.30
21 TemmuzÖzel Mantık Sistemleri Zekiye Kutlusoy10.00-16.30
22 TemmuzKlasik Olmayan MantıklarEbubekir Deniz10.00-16.30
23 Temmuzİnformel MantıkOğuz Akçelik10.00-16.30
24 TemmuzMeta-mantık İskender Taşdelen10.00-16.30
25 TemmuzModal Mantıkİskender Taşdelen10.00-16.30
26 TemmuzEleştirel DüşünceTınaz Titiz10.00-16.30

Katılım

 • Derslerin yapılacağı binada konaklama ücreti gecelik 200 liradır.
 • Yemek ücretleri katılımcıların tercihlerine göre değişkenlik göstermektedir.
 • Öğrencilerin yurtta kalması zorunlu değildir.
 • Dersler, Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi 303 nolu derslikte yapılacaktır.
 • Kontenjan 30 kişiyle sınırlıdır. Kursiyerlerde herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.
 • Kurs sonunda, dersin en az %80’ne katılmış olanlara katılım belgesi verilecektir
 • Mantık Derneği eğitim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Başvuru Formu

Başvuru Formu: https://forms.gle/EWoXMFKKCqUawYJs5
Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2023

Başvuru sonuçları 3 Temmuz 2023 tarihinde web sitesi ve e-posta üzerinden açıklanacaktır.

İletişim

E-posta: [email protected]

Dünya Mantık Günü

4. Dünya Mantık Günü, Prof. Dr. Şafak Ural’ın “Dünya Mantık Günü ve Mantık” başlıklı söyleşisi ile kutlanacaktır. Zoom üzerinden yapılacak olan bu toplantı, Mantık Derneği, İstinye Üniversitesi Felsefe Bölümü, Bursa Felsefe Kulübü, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği, Nilüfer Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle yürütülecektir. Geçmiş yıllarda büyük ilgiyle takip edilen Dünya Mantık Gününü, Mantık Derneği olarak sizlerle birlikte kutlamaktan onur duyacağız.

We are pleased to announce that The 4th Annual World Logic Day will be celebrated by Turkish Logic Society in collaboration with Istinye University Philosophy Department, Bursa Industrialists and Businessman Association, Bursa Philosophy Club, Nilufer Municipality, Osmangazi Municipality over Zoom with Safak URAL’s talk titled ‘World Logic Day and “logic”.’ World Logic Day was followed with great interest in previous years; as Turkish Logic Society, we will be honored to celebrate World Logic Day together with you.

Bağlantı: DÜNYA MANTIK GÜNÜ ve “Mantık”

Toplantı Kimliği: 849 1048 7765 Parola: 442244

III. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Mantık Derneği‘nin III. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Ekim 2021 Perşembe günü, saat 10:00’da, Kalenderhane Mh. 16 Mart Şehitleri Cd. Dr. Şevket Apt. No: 8 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Ekim 2021 Perşembe günü, saat 10:00‘da, aynı gündemle Kalenderhane Mh. 16 Mart Şehitleri Cd. Dr. Şevket Apt. No: 8 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul adresinde nisapsız olarak yapılacaktır.

Gündem

 1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
 2. Divanı oluşturuş
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarını İbra
 5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Belirlenmesi
 6. Dilekler
 7. Kapanış

Mantık Derneği Yönetim Kurulu

%d blogcu bunu beğendi: